(
(?)(7)
A
B
C
D
E
F
G
Gasaway(1) Gerks(2) Graber(1) Görke(1)
H
J
Jensen(2) Johnston(1) Jonas(1) Jones(3)
K
L
M
N
O
Otto(1) Owen(1)
P
R
S
T
V
Vasek(1) Voss(1)
W
Y
Young(2)
Z
Zahn(1) Zancig(6) Zanzich(41) Zanzig(117) Zehner(1)